Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD – KEMP OLŠOVEC

 1. Provozovatel:

Olšovec s.r.o.

IČO 60709448, DIČ CZ60709448

Sídlo společnosti: Havlíčkovo nám. 71, 67906 Jedovnice

 1. Provozovna, místo, adresa:

Camp Olšovec, 679 06 Jedovnice, ulice Kopeček č.ev. 535

GPS 49° 19' 58"N 16° 45' 46"E

 1. Kontakt:

www.olsovec.cz

recepce: +420 725 896 488 (informace, rezervace); rezervace@olsovec.cz

kancelář: +420 724 783 881 (skupinové objednávky, akce); kemp@olsovec.cz

stravování: stravovani@olsovec.cz

účetní: +420 724 783 879

 

 1. Odpovědná osoby za provoz kempu:

jednatelé společnosti.

 1. Provozní doba:

leden – prosinec: bungalovy, pokoje v hlavní budově.

V období „listopad – duben“ ubytování je možné po objednávce předem min. 1 den.

květen – říjen: veškeré ubytovací kapacity kempu. Provoz recepce a otevírací doba kempu jsou aktualizovány na www.olsovec.cz

 1. Zásobování vodou:

kemp je celoročně zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu.

 1. Odpadní voda:

kemp je napojený na kanalizační systém obce.

 1. Ostatní vybavení kempu:

kemp je vybaven wifi a bezplatným připojením v celém areálu (free wifi).

V celém areálu je rozvedena elektrická energie.

 1. Ceny: 

viz ceník, příloha provozního řádu.

 1. Recepce kempu:

umístěna u vjezdu do kempu.

 1. Lékárnička:

v případě potřeby je lékárnička umístěna na recepci kempu. Je vybavena základním obvazovým materiálem, dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem, prostředky k zástavě krvácení.

 1. Rezervační podmínky

 1. Host může objednat ubytování ústně, telefonicky, emailem, online rezervací. Objednávka je akceptována až po písemné, nebo mailové rezervaci.

 2. Záloha musí být uhrazena bankovním převodem do 14 -ti dnů od doručení zálohového listu na účet provozovatele. V případě, že nebude záloha uhrazena, rezervace bude zrušena.

 1. Storno podmínky, zpoždění příjezdu, odjezd v předstihu:

Vrácení zálohy bude posuzováno následovně:

a) Pokud klient oznámil zrušení rezervace minimálně 30 dní před plánovaným příjezdem (výhradně písemnou nebo emailovou formou), bude mu vráceno 50% ze zaplacené zálohy. Pokud vedení kempu obdrží informaci o zrušení pobytu po této lhůtě, zákazník nemá nárok na vrácení zálohy a záloha propadá ve prospěch provozovatele.

b) Za den zrušení objednávky se považuje den, kdy bude oznámení doručeno poskytovateli (recepci, kanceláři).

c) V případě, že by došlo ke stornu rezervace ze strany samotného kempu, klientovi bude vrácen uhrazený zálohový poplatek v plné výši 100%.

d) Storno poplatek nebude účtován, pokud zákazník udá zvlášť závažný důvod ke stornování rezervace (např. úmrtí v rodině, závažná nemoc, atd.)

e) Hostem rezervované kapacity jsou k dispozici k převzetí klientům do 18. hodiny večer
v den plánovaného příjezdu, s výjimkou situace, kdy klient oznámí posunutí času příjezdu
v předstihu. Po uplynutí výše stanovené doby rezervace (smlouva) pozbývá právní platnosti. Kemp má bez jakéhokoli závazku nárok na disponování s ubytovací kapacitou podle svého uvážení. Klient ztrácí nárok na vrácení zálohového poplatku.

 1. Platební podmínky při příjezdu hosta:

V den příjezdu je nezbytné zaplatit (doplatit) částku za pobyt, příp. další objednané služby. V případě nezaplacení (nedoplacení) částky na začátku pobytu si vedení kempu vyhrazuje právo klienta neubytovat. V případě zpoždění příjezdu nebo odjezdu před uplynutím doby pobytu se platba nevrací.

 1. Nástup na pobyt, registrace hosta na recepci:

Nástup na pobyt od 14 h, nebyla-li doba ubytování sjednána jinak.

Ihned po příjezdu do areálu kempu je každý host povinen nahlásit pobyt na recepci, předložit průkaz totožnosti, nahlásit RZ vozidla.

Ubytovaný host obdrží potřebné informace k pobytu, včetně ubytovacího listu, evidenčního čísla (následně viditelně umístěno na stany, karavany, vozidla, karavany).

Záloha na kartu na vjezd do areálu činí 200 Kč (karta musí být viditelně umístěna za oknem vozidla). Pokud ubytovaný nesplní tuto povinnost, bude vozidlo na náklady hosta odtaženo z areálu kempu.

Hosté ubytovaní v chatách, budově a bungalovech skládají při ubytování zálohu 1000 Kč, která jim bude navrácena, pokud ubytovací prostor a vybavení nebudou poničené, odcizené. Při odjezdu z areálu a zpětném návratu se host prokáže přidělenou kartou s platným ubytovacím listem.

Seznam ubytovaných v ATC Olšovec je součástí evidence ubytovaných a podlého zákonu
o ochraně osobních údajů.

 1. Práva a povinnosti hostů

 1. Provozovatel kempu si vyhrazuje právo ve zvláštních případech přidělit hostu náhradní ubytování (např. z důvodu havárie na ubytovacím zařízení).

 2. Každý host je povinen seznámit se s tímto Provozním řádem kempu a je povinen jej dodržovat. Zaplacením ubytování host prohlašuje, že je s tímto Provozním řádem seznámen.

 3. Hosté jsou povinni dodržovat vyhlášky Úřadu městyse Jedovnice a Řád rekreační oblasti.

 4. Hosté ubytovaní v kempu jsou povinni dbát o čistotu a pořádek.

 5. Užívání kempu je povoleno pouze osobám, které nejsou bacilonosiči nebo nejsou postiženi infekčními či parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

 6. Pokud se u ubytovaného objeví závažné průjmové nebo epidemiologicky závažné onemocnění, je tato osoba povinna bezodkladně tuto skutečnost nahlásit vedoucímu zařízení, který zařídí další postup tak, aby bylo vyloučeno nebo minimalizováno zdravotní postižení ostatních ubytovaných.

 7. Ubytovatel si vyhrazuje právo odmítnout ubytování osobám pod vlivem alkoholu
  a dalších omamných látek, nebezpečným sobě nebo okolí, nebo takovým, u kterých jsou pochybnosti o dodržování základního hygienického minima.

 8. Ubytovatel si vyhrazuje právo vykázat ubytované z důvodu hrubých výtržností, rušení nočního klidu, nebo klidu a pohodlí ostatních ubytovaných osob.

 9. Ubytovaným je zakázáno vnášení a používání zbraní, loveckých zbraní, obranných sprejů, mechanických donucovacích prostředků, vzduchovek, poplašných pistolí, zábavné pyrotechniky a jiných výbušnin a nebezpečných předmětů.

 10. Návštěvníci kempu mohou stavět stany, karavany a parkovat vozidla mohou pouze
  v prostorech k tomu vyčleněných.

 11. Host má právo používat veškeré zařízení ubytovací jednotky a služeb ubytovatele.

 12. V ubytovací jednotce nesmí být bez souhlasu recepčních nebo vedení společnosti přemísťován nábytek ani jinak nic měněno.

 13. V ubytovací jednotce nesmí být prováděny zásahy do rozvodů plynu a elektrické instalace.

 14. Hosté jsou povinni umísťovat komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazených místech (porušení se trestá pokutou 5000,- Kč).

 15. Není dovoleno obtěžovat uživatele kempu křikem, hlučným zpěvem, zesilováním radiopřijímačů a podobnými hlučnými projevy (s výjimkou kulturních programů a vedením společnosti povolených).

 16. Ve všech ubytovacích jednotkách, jídelnách a sociálních zařízeních v areálu platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

 17. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a řádně označených provozovatelem kempu. Během grilování jsou hosté povinni mít po ruce nádobu s vodou, hlídat směr větru a dbát na to, aby kouř neobtěžoval ostatní hosty a aby nevzniklo nebezpečí požáru.

 18. Mytí motorových vozidel a jejich údržba je v celém areálu přísně zakázána.

 19. V celém areálu kempu, včetně ubytovacích jednotek, je zakázáno používání vlastních výčepních zařízení na pivo a limo včetně konzumace vlastního sudového piva.

 20. V ubytovacích jednotkách není dovoleno používat vlastní el. spotřebiče nad 1500 W.

 21. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti bez doprovodu dospělých
  v prostorách ubytovatele.

 22. Koupání na vodních plochách u kempu je možné výhradně na vlastní nebezpečí.

 23. Vstup na dětské hřiště a hrací prvky je povolen dětem do 15 let, a to pouze v doprovodu dospělé osoby, kterou se rozumí rodič či jiná odpovědná osoba starší 18 let (dále jen „dohlížející osoba“), přičemž dítě musí být pod trvalým dozorem této dohlížející osoby.

 24. Vstup na dětské hřiště a hrací prvky je jednoznačně pouze na vlastní nebezpečí. Za bezpečnost dětí odpovídá dohlížející osoba, nikoliv provozovatel hřiště.

 25. Ubytovatel ručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci jen tehdy, pouze pokud byly odevzdány do úschovy. Za ostatní věci uložené mimo úschovnu ubytovatel neručí
  a nezodpovídá.

 26. Jízda motorovými vozidly, příp. i jízdními koly je dovolena po vyhrazených cestách. Nejvyšší povolená rychlost v celém areálu kempu je 20 km/hod. Noční jízdy vozidel po kempu jsou zakázány!

 27. Není dovoleno využívat volnou plochu ATC Olšovec ke komerčním účelům bez povolení vedení společnosti, nebo řádně uzavřené smlouvy.

 1. Ukončení pobytu

 1. Host je povinen opustit v den skončení pobytu ubytovací jednotku nejpozději do 9,30h (nebyla-li doba odjezdu sjednána jinak). Při nedodržení této lhůty je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den.

 2. Host, který se ubytuje před 6. hodinou ranní, je povinen uhradit cenu ubytování za celou noc.

 3. Při ukončení pobytu v ubytovací jednotce je host povinen zhasnout světla, uzavřít vodovodní uzávěry, zavřít okna, dveře a fyzicky předat ubytovací zařízení pověřenému pracovníkovi kempu a následně po kontrole klíč odevzdat na recepci.

 1. Noční klid v areálu kempu ATC Olšovec

 1. V době od 22°° - 7°° h platí noční klid.

 2. V době konání kulturních akcí se mění doba nočního klidu od 01°° - 07°° h

 3. V kempu je omezen noční provoz vozidel a motocyklů (23 – 07 h).

 1. Úhrada škody vzniklé provozovateli

 1. Za škody způsobené na majetku ATC Olšovec odpovídá host v plném rozsahu podle obecně závazných předpisů.

 2. V případě poškození nebo zničení zařízení ubytovatele bude po této osobě vymáhána minimální částka 250, - Kč nebo částka dle skutečné výše.

 3. Poplatky za poškození majetku provozovatele, příp. za ztrátu věcí:

rozbité okno, dveře (chata) 200 Kč

rozbité okno, dveře (bungalov, zděná budova) 1000 Kč

ztráta klíče (chata) 200 Kč

ztráta klíče (bungalovy, zděná budova) 2500 Kč

poškození majetku provozovatele cena závisí na náročnosti opravy

Ostatní poškození dle informací vedení společnosti.

 1. Pobyt se psem

 1. Vstup do kempu se psy je povolen za podmínek: pes nesmí volně pobíhat; pes musí mít reg. známku; pes musí být na vodítku.

 1. Majitel psa je povinen: ihned uklízet psí exkrementy; zajistit, aby nedocházelo k obtěžování ostatních ubytovaných.

 1. V době nočního klidu musí být pes umístěn v ubytovacím zařízení.

 1. Hlášení požáru, havárie, lékařské ošetření

 1. Vznik požáru se hlásí na recepci, postupuje se dle požárních a poplachových směrnic vyvěšených u recepce, příp. se volá tel. č. 150, nebo 112.

 2. V případě havárie vody nebo poruchy elektrického proudu je ubytovaný povinen nahlásit vzniklou závadu na recepci osobně, nebo na tel. čísle 724 783 881. Je nepřípustné vzniklou závadu opravovat vlastními silami.

 3. V případě potřeby lékařského ošetření host kontaktuje pracovníky recepce, nebo volá tel. č. 155, nebo 112.

Záchranná služba

155

úrazy, nehody, při nichž došlo k poškození zdraví

Hasičský záchranný sbor

150

požáry, nehody, při nichž došlo k většímu úniku nebezpečných chemikálií

Policie ČR

158

těžké úrazy, nehody, při nichž došlo k závažnému poškození životního prostředí

 

Policie městyse

 

516 528 220

723 204 979 

dodržování veřejného pořádku

 

Nouzová volání

 

112

 

 

 

 1. Rybolov

Rybolov je povolen v místech k tomuto účelu vyhrazených a řídi se rybářským řádem. Bližší informace host získá na recepci.

 1. Závěrečné ustanovení:

 1. Pro situace nezmíněné v předešlých bodech provozního řádu se výslovně odkazujeme na ustanovení Občanského zákoníku, platné předpisy a místní zvyklosti.

 2. Ve sporných nebo v tomto řádu neuvedených otázkách rozhodne provozovatel.

 3. Provozní řád kempu je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu kempu. Každá osoba, která poruší Provozní řád kempu, bude z areálu kempu a ubytovací jednotky vykázána bez náhrady.

 4. Každý host bere na vědomí, že z důvodu bezpečnosti hostů i majetku provozovatele je areál kempu monitorován kamerovým systémem provozovatele kempu. Každý host tímto bere na vědomí, že může být monitorován tímto kamerovým systémem, přičemž s tímto souhlasí. Záznam z kamerového systému není uchovávaný.

 5. Na kontrolu oprávnění ke vstupu a dodržování provozního řádu bude dohlížet sjednaná bezpečností agentura, vedení kempu, příp. pracovníci recepce.

Provozní řád Kempu Olšovec platí od 1.1.2016

jednatelé společnosti

MENUX

InformaceX